คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 55 / 2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 7 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
 
 
                                                             ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                                                                   ฉบับที่ 55 / 2557
                                             เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

     เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ
1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. พลอกาศเอก ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ กรรมการ
รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
6. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ กรรมการ
ปลัดกระทรวงพานิชย์
7. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
9. นายสุพันธุ์ หวังเจริญ กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
12. นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
ประธานกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ปรึกษา
ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
14.นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ที่ปรึกษา
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
15.นายสมชาย หาญหิรัญ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
16.นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษา
นายกสมาคมโรงแรมไทย
17.นายภัคพล งามลักษณ์ ที่ปรึกษา
สมาคมผู้ค้าปลีก
18.นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อำนาจหน้าที่
ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

                                                              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                      หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน